De inwoners konden via internet de enquête invullen of er werd op verzoek een enquêteformulier toegestuurd.

De enquête had betrekking op afvalscheiding en duurzaamheid, omdat deze onderwerpen in elkaars verlengde liggen. Inmiddels is het rapport van onderzoeksbureau I&O-research ontvangen. In totaal is de vragenlijst door 3.400 respondenten ingevuld. Dat is een respons van 13 procent wat niet of nauwelijks afwijkt ten opzichte van andere door I&O uitgevoerde onderzoeken. Met deze respons kunnen uitspraken worden gedaan op kernenniveau. De resultaten uit het onderzoek zullen gebruikt worden om nieuw beleid te maken of bestaand beleid op aan te passen. De wens om te meten vloeit voort uit het advies van de rekenkamercommissie inzake het afvalbeleid om de gemeenteraad te informeren over de voortgang. Een belangrijk document is de op te stellen afvalvisie/afvalstrategie, waarin nieuwe manieren van het inzamelen van afval aan bod zullen komen. De enquêteresultaten dragen bij aan de beeldvorming wat de inwoners weten, wat zij daarbij belangrijk vinden en hoe ver ze daarin willen gaan. Deze input is van groot belang om een beeld te krijgen van het draagvlak voor aanpassingen in de afvalinzameling.

Uit het onderzoek komt het volgende beeld naar voren voor wat betreft het onderdeel Afval:

 

• Ouderen hebben meer behoefte aan de papieren versie van de Afvalwijzer dan jongeren.

• De door de gemeente aangeboden mogelijkheden voor scheiding van afval worden als voldoende beoordeeld.

• Ouderen scheiden beter dan jongeren.

• Mits men meer ruimte beschikbaar heeft is men bereid meer en/of beter afval te scheiden.

• Verzamelcontainers voor afval moeten dichtbij de gebruikers zijn gesitueerd.

• Met name in Maarssen/Maarssenbroek heeft men behoefte aan extra verzamelcontainers voor plastic op strategische plaatsen.

• Ouderen zijn tevreden met de huidige aangeboden mogelijkheden om plastic te scheiden.

• Met name jongeren zien extra meerwaarde in de combinatie van inzameling van plastic met metalen en drankenkartons (PMD).

• De gemeentelijke haalservice voor grofvuil wordt met name gebruikt door inwoners uit Maarssen en Maarssenbroek.

• Jongeren maken minder gebruik van de afvalscheidingstations en de kringloopwinkels dan ouderen.

• De inwoners zijn tevreden met de geboden service op de afvalscheidingstations, de terreinen worden als ‘gemiddeld’ gewaardeerd.

• De inwoners hebben behoefte aan ruimere openingstijden van de afvalscheidingstations, meer gebruikersgemak en meer aanbod van weg te brengen soorten afval.

• De meerderheid van de inwoners is niet bereid om verder te rijden in geval er één nieuw modern afvalscheidingstation wordt gebouwd en dat geldt met name voor inwoners uit de voormalige gemeente Loenen.

• De inwoners zijn tevreden over de inzameling van oud papier door de MO’s (met name ouderen).

• Het merendeel van de inwoners staat positief tegenover een extra container voor oud papier.

Ook de bevolking zal worden geïnformeerd over de onderzoeksresultaten en tussentijds zijn de resultaten meegenomen in het participatietraject van de afvalvisie.